Edycja 2021. Wnioski

Można składać wnioski o dotację na usuwanie azbestu w latach 2021-2022.

Kolejny raz Nowa Wieś Lęborska będzie się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
Termin składania wniosków: do 18 maja 2021 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska określa Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska Nr W-28/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w 2021 i/albo w 2022 roku, pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 29 marca 2021 roku, a zakończone zostanie najpóźniej do dnia 29 października 2022 roku.

Gmina Nowa Wieś Lęborska wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu. Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: 598 612 428 w.31.

Wzór wniosku oraz Zarządzenie Wójta Gminy do pobrania poniżej lub w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.