Zwierzęta z wypadku

Zwierzęta bezdomne i zwierzęta z wypadku

Informacje o bezdomnych zwierzętach:

W przypadku napotkania błąkających się, bezdomnych zwierząt na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska należy kontaktować się z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, z Referatem Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem, w godzinach pracy urzędu: 7:30-16:00 w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki; 7:30-15:30 oraz 7:30-15:00 w piątki, z pracownikiem ds. produkcji zwierzęcej i roślinnej tel.: 598 612 428 wew. 31.

Zwierzęta z wypadków - co warto wiedzieć:

 1. Procedura postępowania z rannym zwierzęciem jest skomplikowana i czasochłonna, a nawet wymagająca uzyskania decyzji w przypadku zwierząt objętych ochroną gatunkową.
 2. Za posprzątanie martwego zwierzęcia odpowiedzialny jest zarządca drogi.
 3. Będąc świadkiem/uczestnikiem wypadku drogowego z udziałem zwierząt trzeba poczekać na przyjazd policji, którą należy niezwłocznie zawiadomić. 
 4. W przypadku, gdy w zdarzeniu drogowym zwierzyna została zabita - tylko wyznaczone osoby mogą zabrać zabite w wypadku zwierzę. Jeśli potrącone zwierzę leży w pasie drogowym, to uprzątnięcie oraz utylizacja jest obowiązkiem zarządcy pasa drogowego (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.). Natomiast jeśli poza pasem drogowym – to obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości, na której to zwierzę leży.
  Kontakt do zarządców dróg:
  Zakład Dróg Powiatowych, Lębork 598 623 987; Zakład Dróg Wojewódzkich, Gdańsk 58 326 49 90, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 606 939 884 lub 19 111.
 5. Jeśli chodzi o martwe zwierzęta znajdowane na terenie gminy, to gmina „zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania […] W każdym konkretnym przypadku gmina jest obowiązana do zajęcia się zwłokami zwierząt łownych i ich unieszkodliwiania”. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska – należy kontaktować się Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, z Referatem Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem, tel.: 598 612 428 wew. 31. Po godzinach pracy Urzędu należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Ośrodek Tresury Psów Hotel i Schronisko dla Psów – “BAJER” Sławomir Twardziak, z którą to Gmina Nowa Wieś Lęborska ma zawartą umowę, tel.: 503 784 107.
 6. W wyniku kolizji drogowej trudniejszą sytuacją jest przypadek, gdy zwierzę żyje, a jego obrażenia są bardzo ciężkie. Osoby, które mogą podjąć decyzję, jak w tej sytuacji postąpić są wyraźnie określone w Ustawie o ochronie zwierząt. Bardzo często wiąże się to z koniecznością uśmiercenia zwierzęcia, jeśli nie ma szans na jego uratowanie. Taka osoba powinna jak najszybciej skrócić cierpienie zwierzęcia potrąconego w wypadku. Jedynie weterynarz może podjęć decyzję, czy zwierzęciu można pomóc, czy skrócić jego cierpienie przez uśpienie. Jeżeli weterynarz nie może przyjechać, to decyzję może podjąć funkcjonariusz jednej ze służb wskazanych w ustawie o ochronie zwierząt. To nieprzyjemne zadanie wykonać może także myśliwy posiadający uprawnienia do polowania na terenie, gdzie doszło do kolizji.
 7. Usunięcie zwłok zwierzęcia z nieruchomości jest obowiązkiem właściciela tejże nieruchomości - art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069), przy czym należy pamiętać, że tego typu zwierzęta mogą być źródłem wielu chorób odzwierzęcych, w tym również wścieklizny, dlatego przede wszystkich należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na własne bezpieczeństwo oraz ochronę własnego zdrowia i życia poprzez właściwe postępowanie w przypadku znalezienia zwierzęcia.