2023

 

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, o możliwości bezpłatnego oddawania odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj.:

  • Folie rolnicze
  • Siatka do owijania balotów
  • Worki po nawozach
  • Sznurki rolnicze
  • Opakowania typu BIG-BAG

Uwaga! Warunek przyjęcia wyżej wymienionych frakcji: Odpady z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dostarczone przez ich posiadaczy do Punktu Surowców Wtórnych w Nowej Wsi Lęborskiej muszą być posegregowane i odpowiednio zabezpieczone przed rozwianiem. Odpady z folii rolniczych, po nawozach i typu Big Bag muszą być opróżnione z zawartości, oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, woda, pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.

Miejsce przyjmowania odpadów:
Recykling Surowce Wtórne s.c.
ul. Grunwaldzka 38
84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. 606 218 634

W związku z powyższym Gmina Nowa Wieś Lęborska nie będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


Ogłoszenie o naborze ankiet w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Nowa Wieś Lęborska zamierza przystąpić do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

W ramach realizacji zadania jako koszty kwalifikowane nie są uznawane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

Rolnicy z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag powinni złożyć ankietę informacyjną w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, w terminie do dnia 3 marca 2023 r.

Prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie. Gmina Nowa Wieś Lęborska nie będzie przyjmowała odpadów:

  • od osób, które nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety, przez co nie zakwalifikowały się do programu;
  • w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów.

Wzór ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w pokoju nr 9. Termin realizacji działania przewidziany jest na okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Nowa Wieś Lęborska dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).