Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.


Serwis Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej został zaprojektowany, by umożliwić dostępność jak najszerszej grupie użytkowników, niezależnie od używanego oprogramowania, technologii, lub niepełnosprawności.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-30 (wyświetlanie pod aktualnościami ikon mediów społecznościowych).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Niektóre dokumenty nietekstowe nie posiadają tekstu alternatywnego.
2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
3. Nie wszystkie pliki do pobrania są dostępne cyfrowo.
4. Na stronie internetowej znajdują się dokumenty niedostępne cyfrowo, nie wytworzone przez Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
5. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Piechowska-Labuda, adres poczty elektronicznej ugnwl@nwl.pl. Kontaktować się można także telefonicznie, pod numerem 598 612 428. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od parkingu ogólnodostępnego przy ulicy Grunwaldzkiej oraz parkingu od strony ośrodka zdrowia z tyłu budynku urzędu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków wyposażony w poręcze oraz wypukłe ścieżki prowadzące. Krawędzie schodów są oznakowane taśmą ostrzegawczą. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

Budynek jest dwupiętrowy (parter i piętro). Krawędzie schodów są oznakowane taśmą ostrzegawczą. Na piętro prowadzą schody. Brak windy, schodołazu, czy podjazdu dla wózków.

Kancelaria urzędu znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego do urzędu. Kancelaria wyposażona jest w okienko podawcze dostosowane dla osób na wózku i blat do wypełniania dokumentów. W kancelarii znajduje się pętla indukcyjna oraz komputer do zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego.

Na parterze budynku znajduje się także toaleta dla osób na wózkach. Do kancelarii i toalety prowadzą wypukłe ścieżki prowadzące. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą podjazdu dla wózków.

Na lewo od wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków wyposażony w poręcze.

Na prawo od wejścia głównego znajduje się tyflomapa (wyposażona w dzwonek przywołujący).

Kasa urzędu znajduje się na piętrze w budynku urzędu gminy. Dostęp do okienna kasowego z zewnątrz budynku odbywa się po pokonaniu 2 stopni do wejścia głównego, na parterze po pokonaniu 2 stopni na podest i schodów na piętro.

Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku urzędu gminy dostosowany jest system alarmowy - mrugające światło alarmowe wraz z głosowym wypowiadaniem komunikatu. W urzędzie gminy podczas ewakuacji stosowana jest mata ewakuacyjna (umieszczona obok hydrantu przy schodach na pietrze).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym przy pomocy piktogramów.

W urzędzie gminy na piętrze, w sali 116 urządzony jest kącik wyciszeń (parawan wydzielający przestrzeń, stolik, krzesło i pufa do wypoczynku).

W urzędzie gminy pod tablicami ogłoszeniowymi znajdują się ograniczniki. Kontrast pomiędzy drzwiami, podłogą, a ścianą zapewniony został poprzez umieszczenie taśm w kolorze czarnym.

W urzędzie stanowiska do obsługi kancelarii, stanu cywilnego/ewidencji ludności/dowodów osobistych oraz sekretariatu wyposażone są w lupy powiększające. Wszystkie stanowiska w urzędzie gminy wyposażone są w ramki do podpisów.

Na stronie biuletynu informacji publicznej umieszczono informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, odczytywanym maszynowo oraz nagranie treści w polskim języku migowym. Na stronie biuletynu informacji publicznej w zakładce druki i wzory do pobrania umieszczono większość wzorów druków. W urzędzie gminy nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwości skorzystania z usługi tłumacza online lub nawiązanie kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego poprzez zgłoszenie z 3 dniowym wyprzedzeniem - więcej.

Na stronie głównej w zakładce „dla mieszkańca” wydzielono podstronę z informującą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ma ona służyć poprawie warunków ich życia i funkcjonowania.

Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Nowej Wsi Lęborskiej,
ul. Grunwaldzka 54

Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście główne od parkingu ogólnodostępnego przy ulicy Grunwaldzkiej 54. Do wejścia głównego można dotrzeć bezpośrednio z parkingu przy gminnym punkcie.

Wejście główne to dwuskrzydłowe drzwi. Przy drzwiach jest dzwonek przywołujący pracownika. Za drzwiami znajdują się schody. Krawędzie schodów są oznakowane taśmą ostrzegawczą. Brak windy, schodołazu czy podjazdu dla wózków.

Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózku.

Przy budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W punkcie nie ma pętli indukcyjnych.

W punkcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W punkcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online. Z tłumacza można skorzystać jedynie za pośrednictwem urzędu gminy. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Koordynator do spraw dostępności

Wioletta Piechowska-Labuda

Adres do korespondencji: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24
Telefon: 598 612 428
E-mail: ugnwl@nwl.pl
Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności podejmowanej przez urząd gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W urzędzie gminy nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Serwis Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej został zaprojektowany, by umożliwić dostępność jak najszerszej grupie użytkowników, niezależnie od używanego oprogramowania, technologii, lub niepełnosprawności.

Zgodność ze standardami

Serwis ekonwl.pl jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA) - dotyczy podstron utworzonych po 23 września 2020 r.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis ekonwl.pl spełnia wymagania dostosowujące je do założeń USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a w szczególności wymagań dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Podstrony utworzone przed 23-09-2020 r. mogą nie spełniać wymagań dostosowujących do założeń USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa możliwa jest zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis ekonwl.pl posiada mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści osobom niedowidzącym:

 • serwis oparty jest na stylach CSS
 • zmiana kontrastu
 • zmiana wielkości czcionki

Nawigacja

Dla osób z trudnością ruchową serwis ekonwl.pl posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB Nawigacja za pomocą klawisza Tab .

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony

 • Tytuły stron – prawidłowo umieszczone w całym serwisie; każda strona posiada unikalny tytuł, utworzony w oparciu o jeden wzór.
 • Język stron serwisu określony w kodzie strony,
 • Konsekwentna nawigacja
 • Istnieje możliwość pominięcia bloków
 • Nagłówki zagnieżdżone w całym serwisie.
 • Listy prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Formularze prawidłowo opisane i zbudowane
 • Linki graficzne wdrożone w serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Spójna i logiczna nawigacja.
 • Ruch, animacje – żaden z elementów serwisu nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę.
 • Zastosowanie kontrastu zgodnie z wymaganym standardem WCAG 2.1 na poziomie AA
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony są czytelne i dostępne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Brak błędów składniowych HTML.
 • Elementy graficzne posiadają zrozumiały tekst alternatywny. Możliwość ustawienia tekstu przez redaktora.
 • Strony dają możliwość stosowania nagłówków w poprawnej hierarchii.
 • Serwis nie zawiera tabel traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
 • Wszystkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” pokazane za pomocą list nieuporządkowanych.
 • Logiczna i intuicyjna kolejność nawigacji i czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML.
 • Logiczna, przewidywalna, przejrzysta i spójna architektura informacji
 • Komunikaty i elementy nawigacyjne nie polegają jedynie na charakterystykach zmysłowych jak np.: lokalizacji wizualnej, kształtu, miejsca lub dźwięku.
 • Odnośniki znajdujące się w treściach artykułów wyróżniają się dodatkowym oznaczeniem w postaci podkreślenia.
 • Po wczytaniu strony dźwięk nie jest odtwarzany od razu.
 • Kontrast treści do tła wynosi co najmniej 4,5:1 w wersji kontrastowej .
 • Wersja kontrastowa ma taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja graficzna.
 • Prawidłowe wyświetlanie w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer).
 • Kontrasty i typografia tekstów zaprojektowane pod kątem odpowiedniej czytelności.
 • Po powiększeniu rozmiaru czcionki do 150% serwis nie traci zawartości i funkcjonalności.
 • Jeśli prezentacja wizualna może być przedstawiona jedynie przy użyciu tekstu, treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki. Wyjątek stanowi tekst, który jest częścią logotypu lub nazwy własnej.
 • Wzmocniony i widoczny Fokus spełnia minimalne wymagania kontrastu.
 • Odnośniki, które są częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione w sposób zrozumiały i jednoznacznie informowały, dokąd prowadzą lub jaką akcję wykonają.
 • Oprócz nawigacji standardowej zapewnione są co najmniej dwa sposoby wyszukania informacji: mapa strony i wyszukiwarka.
 • Główny język dokumentu zdefiniowany i adekwatny do wersji językowej. Narzędzie do edycji treści posiada możliwość zdefiniowania języka dla konkretnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang).
 • Pola formularzy opatrzone etykietami. Etykiety informują o błędach lub poprawności po ich wypełnieniu. W przypadku pojawienia się błędów system sugeruje rozwiązanie.
 • Całkowita zgodność serwisu ze standardami HTML i CSS - szablony oraz kod generowany z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
 • Możliwość wystąpienia technologii wymienionych w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność (np.: Java Script, PDF, ARIA).
 • Zastosowanie wytycznych odnośnie strony kontrastowej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).
 • Teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej posiadają prawidłowy kontrast
 • Odnośniki są zachowane w wersji kontrastowej
 • Dobrze widoczny przycisk przełączenia na wersję kontrastową.
 • Dobrze widoczny przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki w wersji kontrastowej.
 • Możliwość powiększania czcionki:
  • Przycisk powiększenia zmienia tekst artykułu oraz wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony
  • Powiększenie działające na wszystkich podstronach
  • Widoczne przyciski powiększenia
  • Przyciski powiększenia dostępne z poziomu klawiatury.