Wymiana kopciuchów. Edycja 2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości wielorodzinnych, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Wnioskodawcami mogą być:

  • Osoby fizyczne
  • Wspólnoty mieszkaniowe

Dotacja obejmuje wymianę nieekologicznego źródła ciepła, zasilanego paliwem stałym lub biomasą, na proekologiczne:

  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł olejowy kondensacyjny,
  • kocioł na pellet drzewny,
  • piece zasilane prądem elektrycznym,
  • pompa ciepła.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów brutto na wymianę źródła ciepła, ale nie więcej niż 6.000 zł, dla jednego źródła ciepła.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, w godzinach pracy urzędu, w terminie: od 31 maja 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

UWAGA!
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą NR XLIV/483/2022 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska.