Wzory deklaracji

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zgon, wyprowadzenie się, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Wzór deklaracji do pobrania w załączniku nr 1.

  • DOMKI LETNISKOWE

Deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Wzór deklaracji do pobrania w załączniku nr 2.

  • NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości pierwszych odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych, mających wpływ na wysokość za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

UCHWAŁA NR LI/558/22 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pobierz uchwałę

Wzór deklaracji: UCHWAŁA NR LIII/578/22 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/558/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pobierz uchwałę