Wzory deklaracji

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Termin składania deklaracji:
w ciągu 14 dni od dnia:
- zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zgon, wyprowadzenie się, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wzór deklaracji do pobrania w załączniku nr 1.

DOMKI LETNISKOWE

Deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Termin składania deklaracji:
w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Wzór deklaracji do pobrania w załączniku nr 2.

W przypadku występowania większej niż ujęta w deklaracji ilości współwłaścicieli należy dołączyć do deklaracji -
informację o pozostałych właścicielach - załącznik nr 3.