Wzory deklaracji

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
Deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zgon, wyprowadzenie się, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wzór deklaracji do pobrania w załączniku nr 1.

DOMKI LETNISKOWE
Deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Wzór deklaracji do pobrania w załączniku nr 2.