Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Utworzono: 12-04-2023

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Mieszkaniec ma obowiązek zbierania odpadów z podziałem na następujące frakcje:

 • PAPIER (w worku/pojemniku koloru niebieskiego),
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (w worku/pojemniku koloru żółtego),
 • SZKŁO (w worku/pojemniku koloru zielonego),
 • BIO (w worku/pojemniku koloru brązowego).
 • ODPADY ZMIESZANE (w pojemniku koloru czarnego/szarego)

Każda nieruchomość winna być wyposażona w pojemniki na odpady zmieszane.

Odpady szklane, odpady z metalu i tworzyw sztucznych, papieru oraz odpady biodegradowalne należy gromadzić w workach przekazywanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach. Warunkiem jest, aby pojemnik był w odpowiedniej kolorystyce bądź opisany rodzajem frakcji, jaka jest zbierana w danym pojemniku.

Pojemniki na odpady komunalne winne posiadać normę o numerze: PN-EN 840-1. Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru — nie z winy firmy świadczącej usługę.

Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi przed bramę posesji lub w miejsce umożliwiające bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 7:00 rano, więc do tej godziny winny zostać one wystawione. Możliwe jest również ich wystawienie jeden dzień przed planowanym terminem odbioru.
Niewystawienie pojemników/worków spowoduje, iż firma wywozowa nie odbierze odpadów.

Informujemy również, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów posiada system monitoringu rejestrującego procesu odbioru odpadów, który w łatwy sposób umożliwia weryfikację czy dany pojemnik został wystawiony, czy też nie.

Ponadto nagminnie powtarzają się przypadki złego umieszczania odpadów komunalnych przez mieszkańców tj.:

 • ziemia w workach na odpady „Bio” (worek koloru brązowego),
 • płytki, gruz, materiały budowlane, rozbiórkowe w pojemnikach na odpady zmieszane
   (pojemnik koloru czarnego) itp.

Źle posegregowane odpady będą skutkować brakiem odbioru odpadów. 
Proszę brać także pod uwagę, że umieszczanie ziemi (kęp darni) w workach brązowych, odpadów budowlanych ma wpływ na wagę tych odpadów, co prowadzić będzie w przyszłości do zwiększenia stawki za śmieci!!!


Utworzono: 12-04-2023

INFORMACJA O JAKOŚCI POJEMNIKÓW NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

W związku ze zgłoszeniami EKO LOGISTIK firmy świadczącej usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych, na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dotyczących gromadzenia odpadów (głównie odpadów zmieszanych) w pojemnikach przestarzałych, niespełniających odpowiednich norm oraz uszkodzonych, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska przypomina, iż zgodnie z § 3 ust. 9, § 6 i § 7 Uchwały nr XLVII/518/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, tj. pojemniki na zmieszane odpady  komunalne oraz utrzymanie tych pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, ponadto pojemniki powinny posiadać konstrukcje umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady oraz być szczelne.

Informujemy, iż odpady komunalne muszą być gromadzone w pojemnikach SPEŁNIAJĄCYCH NORMĘ PN-EN 840/1 lub PN-EN 840/2, normy te zapewniają:

 • przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałość pojemnika do rozładunku mechanicznego,
 • odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych,
 • wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie,
 • maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l (nośność pojemników jest uwidoczniona przez producentów na pojemniku).

Poniżej  przedstawiamy  Państwu  zdjęcia  przykładowego  pojemnika,  który  posiada charakterystyczny  kołnierz/chwytak  i  będzie  współpracował  z  pojazdami  specjalistycznymi. Strzałka   wskazuje miejsce, gdzie  pojemnik  powinien  być  oznakowany  polską  normą  oraz maksymalnym obciążeniem:

Trzy pojemniki do segregacji różnego koloru.

Informujemy, że oferowane często w sprzedaży pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego przez specjalistyczne pojazdy zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo. Użytkowanie (wysypywanie przez mechanizm załadowczy śmieciarki) pojemników (np. okrągłych) niespełniających norm powoduje, iż ulegają one uszkodzeniu. W przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach niespełniających odpowiednich norm firma wywozowa nie będzie odpowiadała za ewentualne uszkodzenia. Odpady zgromadzone w tego typu pojemnikach oraz w różnego rodzaju pojemnikach wykorzystywanych zastępczo jak np. beczki, wiadra, itp. nie będą odbierane.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia przykładowych pojemników NIESPEŁNIAJĄCYCH NORM:

Dwa pojemniki do segregacji

Szczególną  uwagę  należy  również  zwrócić  na  pojemniki  do  złudzenia przypominające te posiadające normę PN-EN 840-1, ale jeśli nie mają oznakowania w odpowiednim miejscu, mogą szybko ulec zniszczeniu i narazić właściciela pojemnika na konieczność jego wymiany i poniesienia dodatkowych kosztów. Zakup pojemnika bez normy to jedynie pozorna oszczędność.

Najczęstsze przyczyny uszkodzenia pojemników to przekroczenie maksymalnego obciążenia. Aby tego uniknąć, należy przede wszystkim do nich wkładać odpady, do gromadzenia których te pojemniki są przeznaczone. Nie należy w nich gromadzić odpadów, które są szczególnie ciężkie, np. budowlanych i poremontowych, ziemi, opon czy innych ciężkich odpadów.

UWAGA odpady zmieszane będą odbierane tylko w pojemnikach, odpady gromadzone w workach nie będą odbierane.

 


Utworzono: 07-10-2021

ODBIÓR odpadów rozpoczyna się od godz. 6:00 rano, odpady przed posesję można wystawić jeden dzień przed terminem wywozu. Niewystawienie pojemników/worków spowoduje, iż firma wywozowa nie odbierze odpadów.

Kolejne worki do segregacji będą dostarczane do mieszkańców przez firmę wywozową przy odbiorze worków pełnych. W przypadku niezostawienia worków pustych przez firmę, po nowy worek można zgłosić się do urzędu gminy, pok. 9.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, właściciele nieruchomości są zobowiązaniu do wystawienia pojemników/worków z odpadami komunalnymi przed bramę posesji lub w miejsce  umożliwiające bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.

NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW przez mieszkańców, w szczególności powtarzające się przypadki złego umieszczania odpadów komunalnych: tj. ziemia- w workach na odpady BIO, materiały budowlane (gruz, płytki) w pojemnikach na odpady zmieszane/czarne worki, itp., MA ZNACZĄCY wpływ na wagę tych odpadów i PROWADZI DO ZWIĘKSZENIA, W PRZYSZŁOŚCI, STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE !!! 

Źle posegregowane odpady będą skutkować brakiem odbioru odpadów.
Stwierdzenie, że odpady komunalne są zbierane niezgodnie z zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów komunalnych tzn. w odpadach komunalnych zmieszanych wystąpi objętościowo więcej niż 20% odpadów, które powinny być zbierane selektywnie, przedsiębiorca odbierający odpady sporządzi dokumentację fotograficzną, którą przekaże do urzędu gminy celem wszczęcia postępowania podatkowego.

W celu powstrzymania niewłaściwego segregowania odpadów komunalnych przypominamy jak właściwie segregować odpady.

Przejdź do góry strony