Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

Najczęściej zadawane pytania

GOSPODARKA ODPADAMI – prosta, jasna dla wszystkich, czyli Co? Gdzie? Jak?
Zadanie dot. gospodarki odpadami nadal wywołuje wiele wątpliwości i zapytań. Poniżej przytaczamy najczęściej zadawane pytania formując odpowiedzi tak, by ugruntować Państwa wiedzę w tym zakresie. 

 • 1. Kiedy złożyć pierwszą deklarację?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z art. 6m. 1.ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia do Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania pierwszego mieszkańca.

 • 12. Jak mam postępować z odpadami komunalnymi z budynku, w którym mieszkają mieszkańcy, a równocześnie jest prowadzona działalność gospodarcza (sklep)?

  Odpowiedź:
  W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą ( np. sklep w budynku mieszkalnym) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając ilość osób zamieszkałych, a następnie wpłacać wyliczoną opłatę na rzecz gminy. Odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców takiego domu będą odbierane i zagospodarowywane przez gminę w ramach w/w opłaty.
  Natomiast na odbieranie odpadów komunalnych powstających w związku z funkcjonowaniem sklepu – właściciel nieruchomości musi zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do gminnego rejestru działalności regulowanej.

 • 19. Jak często odbierane są odpady?

  Odpowiedź:
  Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów jest dostępny na stronie internetowej eko.nwl.pl - zakładka (harmonogramy wywozu odpadów) lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska pok. 9. Można sprawdzić, jaki rodzaj odpadów i w jakim dniu zostanie odebrany.
   

 • 18. Dbam o przydomowy ogród i mam opakowania po środkach ochrony roślin, a także worki i pudełka po nawozach. Czy mogę wyrzucić je do ogólnych śmieci?

  Odpowiedź:
  Nie powinno się tego robić. Takie opakowanie powinno się oddawać do sklepu, w którym preparat został kupiony, ale nie wszystkie chcą przyjmować takie zwroty. Wyjściem jest przekazywanie tego typu odpadów do PSZOK utworzonego przez gminę. Będą one na ogół przyjmowały problemowe odpady od mieszkańców nieodpłatnie, ale trzeba będzie je tam dowieźć.
   

 • 17. Gdzie wyrzucać stare lekarstwa, czy pampersy?

  Odpowiedź:
  Pampersy możemy wyrzucić, do pojemnika na odpady zmieszane. Stare lekarstwa powinny trafić do apteki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

 • 16. Czy do worka z plastikiem można wyrzucać tylko kubki po jogurtach i przezroczyste butelki?

  Odpowiedź:
  Plastiki to inaczej tworzywa sztuczne i wszystkie tego rodzaju odpady powinny być wrzucane do jednego pojemnika lub worka, także nakrętki czy pojemniki po kosmetykach. Tu także wyrzucimy wszelkie folie, także sprawiające wrażenie papieru, celofan oraz, jak wyjaśnił nam resort środowiska, opakowania wielomateriałowe, czyli kartoniki po mleku czy sokach owocowych, niezależnie od tego, z ilu warstw się składają i czy plastik w nich przeważa. Jednak nie wolno tu wkładać np. plastikowej elektrycznej lampki nocnej, bo jej miejsce jest w elektrośmieciach. Do pojemników i worków na plastiki wrzucamy także folię aluminiową oraz puszki po konserwach i napojach.
   

 • 15. Czy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogę pozbyć się materiałów zawierających azbest?

  Odpowiedź:
  W ramach opłaty śmieciowej nie jest odbierany azbest. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska mogą składać w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska wnioski o dotację na transport i utylizację azbestu w ramach organizowanych projektów.

 • 14. Co mogę zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym?

  Odpowiedź:
  Mieszkańcy gminy maja możliwość oddania bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujące odpady (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej): zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, świetlówki, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlano remontowe. Limity stanowią opony których można dostarczać bezpłatnie do 4 na jedną nieruchomość w ciągu roku. Odpady należy dostarczyć do PSZOK własnym transportem, na adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Czysta Błękitna Kraina Spóła z o.o. Czarnówko 34. 

 • 13. Jakie są korzyści z selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

  Odpowiedź:

  • Ekonomiczne: Za odpady zbierane selektywnie zapłacisz mniej. Ponadto pomożesz w osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku i uniknięciu kar dla gmin w przypadku ich nieuzyskania.
  • Ekologiczne: Jeśli coś jest dla nas nieprzydatne nie odznacza to od razu, że nic już nie da się z tym zrobić. Przeciwnie. Większość odpadów można ponownie wykorzystać lub przerobić. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Czy wiesz, że każda tona selektywnie zebranej makulatury ratuje życie 17 drzewom i oszczędza 1200l wody?
  • Etyczne: Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska, w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne rezultaty. Każdy z nas może się przyczynić do ochrony środowiska.
  • A czy ty segregujesz odpady?

 • 11. Czy w sytuacji, gdy w jednym miesiącu nie oddam śmieci, nie będę musiał ponosić za ten miesiąc opłaty za odpady?

  Odpowiedź:
  Opłata za odpady jest stała, nie ulega zmianie, bez względu na ilość oddawanych odpadów. Opłatę za odpady należy uiszczać w niezmienionej kwocie, pomimo, iż odpady nie zostały oddane.
   

 • 2. Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np. urodziło się dziecko czy zmarła osoba zamieszkująca daną nieruchomość?

  Odpowiedź:

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 • 10. Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?

  Odpowiedź:
  W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

 • 9. W jaki sposób wnosić opłatę za śmieci?

  Odpowiedź:
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest wnosić bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić można w kasie  Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.  

 • 8. Co jeżeli właściciel nie złoży deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

  Odpowiedź:
  W stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory nie złożyli stosownej deklaracji organ podatkowy kieruje wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnym krokiem, w przypadku braku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wszczęcie postępowania mającego na celu określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej w myśl art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • 7. Czy za dzieci obowiązuje taka sama opłata, jak za dorosłego?

  Odpowiedź:
  Opłata jest naliczana od osoby, a nie od jej wieku. Za dziecko płacimy tak samo, jak za każdego innego mieszkańca. Np. niemowlak w domu, to też pampersy, opakowania szklane i plastikowe, może nawet więcej „generować" odpadów niż człowiek dorosły.

 • 6. Jeżeli w domu jednorodzinnym mieszkają np. 2 rodziny czy każda może złożyć swoją deklarację?

  Odpowiedź:
  Tak, można złożyć osobne deklaracje na każdą rodzinę, ponieważ każdy mieszkaniec nieruchomości musi być objęty opłatą.
   

 • 5. Czy jeśli wyjeżdżam na kilka tygodni, muszę płacić za wywóz śmieci za cały miesiąc? A co jeśli, na kilka tygodni przyjeżdża do nas rodzina w odwiedziny?

  Odpowiedź:
  Gmina ustaliła opłatę od liczby mieszkańców, niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na trzy tygodnie, czy na trzy dni - płacimy opłatę miesięczną. Nie zostanie zaś określona wyższa stawka w sytuacji, gdy nawet kilka osób przyjedzie do nas z wizytą. Ustawa mówi bowiem o rozliczeniach miesięcznych i liczbie osób zamieszkałych na stałe. Jeśli nastąpi jakaś radykalna zmiana – urodzi się dziecko lub ktoś wyjedzie na dłuższy czas na studia albo do pracy czy zamieszka u nas dodatkowa osoba na stałe - należy to zgłosić. 

 • 4. Czy pod pojęciem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość należy rozumieć ilość zameldowanych osób?

  Odpowiedź:
  Nie. W deklaracji należy ująć osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość. W przypadku gdy nieruchomość zamieszkują osoby niezameldowane również należy je uwzględnić. Natomiast jeśli osoba zameldowana nie zamieszkuje Państwa nieruchomości wtedy nie uwzględniamy jej wypełniając deklarację.
  Przy czym należy zaznaczyć, że zameldowanie służy tylko do orientacyjnej informacji ile osób może zamieszkiwać nieruchomość. W przypadku rozbieżności między osobami zamieszkującymi, a zameldowanymi i braku złożenia wyjaśnienia organ podatkowy zwraca się do właściciela nieruchomości o złożenie na piśmie wyjaśnień.

 • 3. Jestem w trakcie budowy domu, kiedy powinienem złożyć deklarację?

  Odpowiedź:
  W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.

 • 20. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

  Odpowiedź:
  Osobiście, w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24 pok. nr 9 lub telefoniczne pod nr. tel. 59 8612 428 wew.23 

Przejdź do góry strony