Poziomy recyklingu w Gminie Nowa Wieś Lęborska

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Nowa Wieś Lęborska

19,5

18

25,3

32,8

39,91

32,016

31

35

34

 

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Nowa Wieś Lęborska

89

92

88,6

95

100

100

100

100

87

 

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

 

2012

16.07.2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Nowa Wieś Lęborska

68

30,5

54,1

53,7

2,65

35,715

26

44

57