Ciepłe mieszkanie

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Nowa Wieś Lęborska do programu Ciepłe Mieszkanie, w ramach którego mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogliby uzyskać dotację na wymianę nieefektywnego indywidualnego ogrzewania na ekologiczne, informujemy o zbiórce deklaracji uczestnictwa w programie. 

  1. Wstępna deklaracja

Przystąpienie przez Gminę do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniamy od Państwa wstępnej deklaracji. Zebrane deklaracje do niczego nie zobowiązują – pozwolą jedynie oszacować skalę Państwa potrzeb. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

  1. Termin i miejsce składania deklaracji:

Deklaracje można składać do dnia 14 października 2022 r. w kancelarii urzędu gminy pokój nr 11.

  1. Poniżej podstawowe informacje o programie:

Cel programu: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

Na co można uzyskać dofinansowanie:

  • na wymianę starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe, tj.: pompę ciepła powietrze/woda, powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne, podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
  • na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • na wykonanie dokumentacji projektowej (jeżeli jest niezbędna).

Trzy poziomy dofinansowania: 

I. Podstawowy – dofinansowanie 15 tys. zł (maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych)

Kto może skorzystać? Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego.

II. Podwyższony – dofinansowanie 25 tys. zł (maksymalnie 60 proc. kosztów kwalifikowanych)

Kto może skorzystać? Osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Przeciętny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:

  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

III.  Najwyższy – dofinansowanie 37,5 tys. zł (maksymalnie 90 proc. kosztów).

Kto może skorzystać? Osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Przeciętny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Informacje uzupełniające:
1) Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Nowa Wieś Lęborska.
3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”

Poniżej do pobrania wzór deklaracji.

Element dekoracyjny.