Opłaty

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informuje się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

Zadeklarowaną kwotę należy wpłacać bez wezwania:
- w kasie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
- u sołtysa
- przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

- nieruchomości zamieszkałe 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi trzykrotność wysokości stawki ustalonej przez Radę Gminy tj. 90,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

- domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 191,90 zł rocznie od jednego domku letniskowego.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska określi w drodze decyzji wysokość opłaty podwyższonej, tj. 575,70 zł za rok.

Uwaga: zwalnia się, w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4,50 zł/osobę. Ze zwolnienia mogą skorzystać wyłącznie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Mieszkaniec korzystający ze zwolnienia nie ma możliwości oddawania bioodpadów (brązowych worków) do systemu gminnego.