Opłaty

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informuje się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

Zadeklarowaną kwotę należy wpłacać bez wezwania:
- w kasie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
- za pomocą EBOI (https://eboi.nwl.pl/eboi/)
- u sołtysa
- przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

- nieruchomości zamieszkałe 20,50 zł miesięcznie od mieszkańca.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi dwukrotną wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy tj. 41,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

- domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 169,30 zł rocznie od jednego domku letniskowego.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wójt w drodze decyzji, określi wysokość opłaty podwyższonej, tj. 338,60 zł za rok.

- właściciele nieruchomości niezamieszkałych z dniem 1 lipca 2020 roku są zobowiązani do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska wpis do rejestru działalności regulowanej.