2021 - 2022

Ogłoszenie o naborze ankiet w ramach programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Gmina Nowa Wieś Lęborska zamierza przystąpić do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

W ramach realizacji zadania jako koszty kwalifikowane nie są uznawane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

Rolnicy z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag powinni złożyć ankietę informacyjną w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, w terminie do dnia 31.07.2021 r.

Prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie. Gmina Nowa Wieś Lęborska nie będzie przyjmowała odpadów:

  • od osób, które nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety przez co nie zakwalifikowały się do programu;
  • w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów.

Wzór ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w pokoju nr 9. Termin realizacji działania przewidziany jest na okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 roku.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Nowa Wieś Lęborska dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).