Prawo

ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE NOWA WIEŚ LĘBORSKA REGULOWANE SĄ NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH AKTÓW PRAWNYCH:

USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm. Pobierz ustawę

USTAWA O ODPADACH

Dz.U. z 2022 r. poz. 2722 ze zm. Pobierz ustawę

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Uchwała Nr XLVII/518/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Pobierz uchwałę

Uchwała Nr XLVIII/528/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/518/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Pobierz uchwałę 

Uchwała Nr L/544/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/518/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Pobierz uchwałę

UCHWAŁA NR LVIII/604/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/518/2022 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Pobierz uchwałę

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

Uchwała Nr XXXIII/390/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz uchwałę

DEKLARACJA

Uchwała Nr XLI/454/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pobierz uchwałę

METODA USTALENIA OPŁATY

Uchwała Nr XLI/453/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/427/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Pobierz uchwałę

Uchwała Nr XXXIX/427/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Pobierz

Uchwała Nr XLI/452/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Pobierz uchwałę

Uchwała Nr LI/557/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz uchwałę

Uchwała Nr XLVII/517/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od niektórych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz uchwałę