Prawo

 

ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE NOWA WIEŚ LĘBORSKA REGULOWANE SĄ NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH AKTÓW PRAWNYCH:

USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. Pobierz

USTAWA O ODPADACH

Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm. Pobierz

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Uchwała Nr XXXIII/389/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Pobierz

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

Uchwała Nr XXXIII/390/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz

DEKLARACJA

Uchwała Nr XLI/454/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pobierz

METODA USTALENIA OPŁATY

Uchwała Nr XLI/453/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/427/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Pobierz

Uchwała Nr XXXIX/427/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Pobierz

Uchwała Nr XLI/452/21 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Pobierz