Odpady zielone. Kompostownik

ZASADY WYWOZU ODPADÓW ZIELONYCH

Co zrobić ze ściętymi gałązkami np. tui?

Duża ilość materiału organicznego, którą uzyskujemy z tui, może jednak się do czegoś przydać. Ścięte gałązki tui możemy składować w oddzielnym kompostowniku i wykorzystać jako składnik kwaśnego kompostu. Kwaśny kompost powstaje z igliwia, szyszek, kory i trocin z drzew iglastych.

Jeśli jednak nie posiadamy kompostownika i zmuszeni jesteśmy oddać gałęzie drzew i krzewów, a nie mieszczą się one do worka/pojemnika, przygotujmy je odpowiednio do odbioru. Gałęzie powinny być pocięte do 1 metra długości i powiązane w wiązki umożliwiając firmie odbierającej w sposób dogodny i sprawny odebrać i zapakować tego rodzaju odpad.

Gałęzie i krzewy możemy także w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czarnówku.


Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach mówi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Zakaz spalania odpadów zielonych został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku, która zabrania takich praktyk po wdrożeniu systemu odbioru od mieszkańców tzw. odpadów zielonych.

Według ustawy odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy oraz targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

Właściciele nieruchomości oraz działkowcy mają trzy możliwości pozbycia się tego typu odpadów:
1. kompostowanie na własnej działce
2. wystawianie w systemowych workach zgodnie z harmonogramem
3. oddanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnówku.

KOMPOSTOWANIE to przyjazny środowisku, tani i prosty sposób pozbywania się odpadów organicznych (resztek jedzenia, skoszonej trawy, itp.).  Odpady składuje się w plastikowym lub drewnianym kompostowniku, a po ok. roku zmieniają się one w żyzny nawóz, przypominający wyglądem świeżą ziemię. Kompostownik zajmuje mało miejsca, nie wydziela nieprzyjemnego zapachu i można go umieścić bezpośrednio na działce lub w ogródku. Kompostowanie zmniejsza ilość śmieci, wyrzucanych do kosza i jest oznaką dbałości o środowisko. 

Zgodnie z art. 6k, pkt. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

W związku z powyższym Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska podjęła uchwałę nr XIII/156/19 z dnia 18 listopada 2019 roku, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Zgodnie z § 5.1. uchwały, Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  w wysokości 5% od ustalonej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Pamiętaj!
Osoba, która spala odpady zielone w ogródku lub na działce może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.
Art. 155 ustawy o odpadach nakłada obowiązek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.
Art. 191 ustawy o odpadach mówi, że ten, kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.