Edycja 2020

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - Edycja 2020

Informujemy, że 14 października 2020 roku Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku 2020” przyznane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków tych skorzystało 3 nieruchomości. Dzięki przyznanej przez WFOŚiGW dotacji w kwocie 1 536,00 zł brutto usunięto łącznie 3,00 ton płyt cementowo-azbestowych.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbyła się na terenie Gminie Nowa Wieś Lęborska po raz ósmy i trwała do listopada 2020 r. br. Obejmowała 3 nieruchomości, znajdujące się na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Zadanie dotyczyło nieruchomości znajdujących się na terenie miejscowości: Czarnówko, Łebień i Janowice. Na terenie 2 nieruchomości dokonano demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości 2,12 ton, natomiast z 1 nieruchomości tylko dokonano transportu i utylizacji w ilości 0,88 tony.

* * * * *

NABÓR WNIOSKÓW

Można składać wnioski o dotację na usuwanie azbestu w 2020.

Kolejny raz za pośrednictwem Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej będzie można ubiegać się o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020).

Ze względu na ograniczone środki finansowe w ramach programu należy mieć na uwadze sytuację, w której mimo poprawnie złożonego wniosku dofinansowanie nie zostanie przyznane.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Termin składania wniosków: do 5 czerwca 2020 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska określa Zarządzenie Nr W-42/2020 Wójta Gmin Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 maja 2020 roku.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w roku 2020, najpóźniej do dnia 30 listopada 2020r.

Gmina Nowa Wieś Lęborska wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu. Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Istnieje również możliwość usunięcia azbestu przez wykonawcę wybranego przez danego właściciela nieruchomości.

Informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel: 59 861 24 28 w. 31 bądź na stronie internetowej: www.nwl.pl

Wzór wniosku oraz Zarządzenie Wójta Gminy do pobrania poniżej.