Edycja 2017

Informujemy, że we wrześniu 2017 roku Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dotacja przyznana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska – edycja 2017”

Dofinansowanie do kwoty 12 270,00 zł przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, w ramach ogłoszonego konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Przyznana przez WFOŚiGW w Gdańsku dotacja jest o 10 % mniejsza niż w momencie składania wniosków, z uwagi na ograniczony budżet konkursu. Wysokość dofinansowania ustalono do 75 % kosztu kwalifikowanego.

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Z dotacji skorzystały osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, które do dnia 7 kwietnia br. złożyły wnioski o dofinansowanie.

Zgodnie z regulaminem w/w konkursu Gmina Nowa Wieś Lęborska wyłoniła firmę ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza, która w ramach podpisanej umowy usunęła wyroby zawierające azbest z terenu 12 nieruchomości w ilości 43,11 Mg położonych w miejscowościach: Krępa Kaszubska, Pogorzelice, Redkowice, Łebień, Janowiczki, Czarnówko, Nowa Wieś Lęborska i Lubowidz.

***

MIESZKAŃCY BĘDĄ USUWAĆ AZBEST Z DOTACJĄ 2017

W roku 2017 mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska już po raz szósty skorzystają z dofinansowania na usunięcie wyrobów azbestowych ze swoich posesji.
Dofinansowanie do kwoty 12 270,00 zł przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, w ramach ogłoszonego konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Przyznana przez WFOŚiGW w Gdańsku dotacja jest o 10 % mniejsza niż w momencie składania wniosków, z uwagi na ograniczony budżet konkursu. Wysokość dofinansowania ustalono do 75 % kosztu kwalifikowanego. Dzięki dotacjom przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2012-2016 usunięto w Gminie Nowa Wieś Lęborska 64,31 Mg wyrobów azbestowych. W bieżącym roku do usunięcia planowane jest 33,155 Mg azbestu z 12 nieruchomości.

Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych będą wykonane w terminie od lipca do października 2017 r. Wcześniej Gmina Nowa Wieś Lęborska wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach.

***

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” - Edycja 2017

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) uczestnicząc w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego lub innego miejsca zawierającego azbest, którzy chcą w roku 2017 usunąć odpady z azbestu i są wpisani do „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska” proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o przystąpieniu do konkursu w roku 2017.

Dofinansowanie może być udzielone do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska określa Zarządzenie nr W-11/2017 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest (do pobrania - załącznik nr 3).

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji, zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 roku*. Na ich podstawie Gmina Nowa Wieś Lęborska wystąpi do WFOŚiGW w Gdańsku z wnioskiem o dofinansowanie w ramach ww. konkursu. Po ogłoszeniu wyników przez WFOŚiGW (do 31.05.2017 r.) Gmina wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje powyższe zadanie z tego zakresu na wnioskowanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie ewentualny montaż nowego pokrycia dachowego. Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: (59) 861 24 28 w.31 bądź na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl.

Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl (zakładka: Usuwamy azbest) lub www.nwl.pl.

Wójt Gminy
Nowa Wieś Lęborska
/ - /
Ryszard Wittke

*Wniosek złożony po terminie lub niekompletny (po wezwaniu do uzupełnienia) nie będzie rozpatrywany.