Edycja 2012 - 2016

***

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, iż w dniach od 10.11.2016 r. do 16.12.2016 r. na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej:

www.eko-precyzja.eu/azbest

 

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

Informujemy, że we wrześniu 2016 roku Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dotacja przyznana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek
Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska – edycja 2016”

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest i będzie rozdzielona pomiędzy osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, które do dnia 26 marca br. złożyły wnioski o dofinansowanie.

Zgodnie z regulaminem w/w konkursu azbestowe pokrycia dachowe wyłącznie z obiektów nie związanych z działalnością gospodarczą wnioskodawcy muszą zdjąć do 21 października br. Wszystkie prace objęte wnioskiem o dofinansowanie wykona w ich imieniu jedynie specjalistyczna firma zajmująca się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów
zawierających azbest.

Do tut. urzędu wpłynęło 9 wniosków, jednakże część właścicieli nieruchomości zrezygnowała z dotacji przed podpisaniem umowy. Podpisano 7 umów na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Zadanie wykonało natomiast 5 właścicieli nieruchomości z miejscowości: Pogorzelice, Czarnówko, Mosty, Wilkowo Nowowiejskie i Chocielewko.

Dotacja pochodzi ze środków własnych WFOŚ i GW oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazanych w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 18.460,00 zł
Dotacja z WFOŚ w Gdańsku wynosi 15.680,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wypłaci dotację ze środków:
a) udostępnionych z NFOŚiGW - 9.230,00 zł,
b) własnych - 6.450,00 zł.

***

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” - Edycja 2016

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczestnicząc w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, którzy chcą w roku 2016 usunąć odpady z azbestu i są wpisani do „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska” proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o przystąpieniu do konkursu w roku 2016.

Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2016 roku.

Dofinansowanie dot.:
• demontażu,
• zbierania,
• transportu,
• unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W przypadku otrzymania dotacji Gmina Nowa Wieś Lęborska udzieli dofinansowania do kosztów poniesionych po dacie rozstrzygnięcia konkursu na realizację ww. zadań, kwota dofinansowania może stanowić do 85% jego kosztów kwalifikowanych./

 

Do obliczenia kosztów kwalifikowanych przyjmuje się współczynnik efektywności kosztowej:
a) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu;
b) nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: 59 861 24 28 w.31 bądź na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

 

Wójt Gminy
Nowa Wieś Lęborska
/-/
Ryszard Wittke

Informujemy, że w sierpniu 2015 roku Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dotacja w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych przyznana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska – edycja 2015”

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest i będzie rozdzielona pomiędzy osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, które do dnia 9 kwietnia br. złożyły wnioski o dofinansowanie.

Zgodnie z regulaminem w/w konkursu azbestowe pokrycia dachowe wyłącznie z obiektów nie związanych z działalnością gospodarczą wnioskodawcy muszą zdjąć do 16 października br. Wszystkie prace objęte wnioskiem o dofinansowanie wykona w ich imieniu jedynie specjalistyczna firma zajmująca się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Do tut. urzędu wpłynęło 11 wniosków, jednakże część właścicieli nieruchomości zrezygnowała z dotacji przed podpisaniem umowy. Podpisano 8 umów na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Zadanie wykonało natomiast 4 właścicieli nieruchomości z miejscowości: Pogorzelice, Janisławiec i Nowa Wieś Lęborska.

Dotacja pochodzi ze środków własnych WFOŚ i GW oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazanych w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 6.464,00 zł
Dotacja z WFOŚ w Gdańsku wynosi 5.494,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wypłaci dotację ze środków:
a) udostępnionych z NFOŚiGW - 3.231,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych
b) własnych - 2.263,00 zł, co stanowi 35% kosztów kwalifikowanych.

***

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” - Edycja 2015

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczestnicząc w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, którzy chcą w roku 2015 usunąć odpady z azbestu i są wpisani do „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska” proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o przystąpieniu do konkursu w roku 2015.

Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2015 roku.

Dofinansowanie dot.:
a) demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
b) transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych przed rokiem 2015 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje).

W przypadku otrzymania dotacji Gmina Nowa Wieś Lęborska udzieli dofinansowania do kosztów poniesionych po dacie rozstrzygnięcia konkursu na realizację ww. zadań, kwota dofinansowania może stanowić do 85% jego kosztów kwalifikowanych.

Do obliczenia kosztów kwalifikowanych przyjmuje się współczynnik efektywności kosztowej:
- który nie może być wyższy niż 800,00 zł/Mg łącznie za: demontaż, zbieranie, transport unieszkodliwianie lub zabezpieczenie 1 Mg odpadów (1m² odpadu azbestu = 13,5kg).
- nie więcej niż 400,00 zł/Mg łącznie za: transport i unieszkodliwianie

Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: (59) 861 24 28 w.31 bądź na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

Wójt Gminy
Nowa Wieś Lęborska
/-/
Ryszard Wittke

***

Informujemy, iż zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska – edycja 2014”.

Dotacja w wysokości 97,0 % kosztów kwalifikowanych przyznana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dofinansowanie otrzymały 3 nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Usunięto 636 m2 pokrycia dachowego, oddano do utylizacji 8,61 Mg wyrobów zawierających azbest.

Dotacja pochodzi ze środków własnych WFOŚ i GW oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazanych w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest\".

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 6.306,00 zł
Dotacja z WFOŚ w Gdańsku wynosi 6.112,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wypłaci dotację ze środków:
a) udostępnionych z NFOŚiGW - 3.056,00 zł
b) własnych - 3.056,00 zł

***

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA” - Edycja 2014

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska dnia 30 czerwca 2014 roku uchwaliła „Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2014 roku”

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, którzy chcą w roku 2014 usunąć odpady z azbestu a ich obiekty są wskazane w „Gminnym programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2008-2032” proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o dofinansowanie.

Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 roku (wnioski rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej i rozpatrywane do wyczerpania limitu na dofinansowanie).

Kwota dofinansowania obejmuje łącznie lub rozdzielnie:
- demontaż,
- transport,
- utylizację wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.
Do obliczenia kosztów kwalifikowanych przyjmuje się współczynnik efektywności kosztowej:
- 800,00 zł/Mg łącznie za: demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów (1m² odpadu azbestu = 13,5kg).
- 400,00 zł/Mg łącznie za: transport i unieszkodliwianie odpadu.

Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: (59) 861 24 28 w.31 bądź na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl
Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

Wójt Gminy
Nowa Wieś Lęborska
/-/
Ryszard Wittke

W załączeniu uchwała, wniosek.

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”-  Edycja 2014

 Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczestnicząc w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2014), w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.

 Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, którzy chcą w roku 2014 usunąć odpady z azbestu i są wpisani do „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska” proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o przystąpieniu do konkursu w roku 2014.

Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2014 roku.

Dofinansowanie dot.:

 • demontażu, zbierania, transportu   i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadu,
 • transportu i unieszkodliwiania lub   zabezpieczenia odpadów zawierających azbest  zdemontowanych lub porzuconych przed   rokiem 2010 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje)

W przypadku otrzymania dotacji Gmina Nowa Wieś Lęborska udzieli dofinansowania do kosztów poniesionych po dacie rozstrzygnięcia konkursu na realizację ww. zadań, kwota dofinansowania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych.

Do obliczenia kosztów kwalifikowanych przyjmuje się współczynnik efektywności kosztowej:

 • który nie może być wyższy niż   800,00 zł/Mg łącznie za: demontaż, zbieranie, transport unieszkodliwianie   lub zabezpieczenie 1 Mg odpadów (1m² odpadu azbestu = 13,5kg)
 •  nie więcej niż 400,00 zł/Mg   łącznie za: transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu

Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: (59) 861 24 28 w.31 bądź na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl                                                                                                                                             

Rozliczenie konkursu ( „Sprzątamy azbest na Pomorzu” - edycja 2013):

 • uzyskanie dofinansowania wynikało z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.” Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
 • do konkursu pn. "Sprzątamy azbest z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska - edycja 2013" przystąpiła Gmina Nowa Wieś Lęborska,
 • realizację projektu dokonano w miesiącu październiku 2013 roku,
 • sprawozdanie z efektu ekologicznego i rzeczowego wykazało stan faktyczny jaki został osiągnięty w wyniku tego konkursu, tj. usunięto 8,99 Mg wyrobów zawierających azbest,
 • warunkiem uzyskania dofinansowania było przedłożenie dokumentów zgodnie z regulaminem konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”,
 • dofinansowanie dotyczyło zbierania, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów,
 • do obliczenia kosztów kwalifikowanych przyjęto współczynnik efektywności kosztowej wynoszącego nie więcej niż 400,00 zł/Mg,
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała dotację w wysokości 99,83% kosztów kwalifikowanych na realizację Zadania,
 • planowany koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 3596,00 zł, 
 • dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku stanowi kwotę 3590,00 złotych tj. 99,83 % kosztów (przyznana zgodnie z umową nr WFOŚ/D/III-56.S/273/2013/ AZBEST-2013),
 • środki dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku zostaną wypłacone w wysokości:

a) udostępnionych z NFOŚiGW 1 975,00 zł

b) własnych 1 975,00 zł

  

Zakończono realizację konkursu pn. „Sprzątamy azbest na Pomorzu – edycja 2013” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jednym z uczestników konkursu była Gmina Nowa Wieś Lęborska.

W konkursach dotowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku do tej pory nadrzędnym celem było usuwanie azbestu, w tym demontaż płyt dachowych. Wiązało się to z dużymi kosztami położenia nowego pokrycia dachowego (koszty niekwalifikowane), więc mieszkańcy z racji wysokich nakładów finansowych, nie brali udziału w takich konkursach.

Tym razem WFOŚiGW w Gdańsku za cel konkursu postawił sprzątanie Pomorza z porzuconych wyrobów zawierających azbest. Zadaniem objęto usunięcie elementów zdemontowanych lub porzuconych w latach ubiegłych i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. dzikie wysypiska.

W wyniku konkursu usunięto wyroby zawierające azbest z 6 miejsc naszej Gminy wskazanych przez mieszkańców gminy - ich własne posesje, gdzie składowane były płyty dachowe z wyrobów zawierających azbest z lat ubiegłych. Łącznie usunięto 8,99 Mg azbestu.

 

SPRZĄTAMY AZBEST NA POMORZU (EDYCJA 2013)

 


Szanowni Mieszkańcy,

 

 

Jeżeli znasz miejsce występowania wyrobów zawierających azbest (tj. elementy zdemontowane lub porzucone w latach ubiegłych i znajdujące się w miejscach do tego nieprzeznaczonych np. dzikie wysypiska czy posesje) zgłoś informacje do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub sołtysa danego sołectwa.

Tym razem to Gmina Nowa Wieś Lęborska zbierze, przetransportuje oraz unieszkodliwi azbest na składowisku. Dofinansowanie 100 % kosztów zadania udzieli NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku.

Termin składania informacji upływa z dniem upływa z dniem 13.09.2013 roku
Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub pod numerem telefonu 59 861 24 28 w. 31


Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Funduszu w zakładce Konkursy
http://www.wfosigw.gda.pl/konkurs,77,Sprzatamy_azbest_na_Pomorzu_edycja_2013___nowy_konkurs

 

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”-  Edycja 2013

 Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczestnicząc w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.

 Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, którzy chcą w roku 2013 usunąć odpady z azbestu i są wpisani do „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska” proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o przystąpieniu do konkursu w roku 2013.

Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2013 roku.

Dofinansowanie dot.:

 • demontażu,
 • zbierania,
 • transportu,
 • unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów   zawierających azbest. 

W przypadku otrzymania dotacji Gmina Nowa Wieś Lęborska udzieli dofinansowania do kosztów poniesionych po dacie rozstrzygnięcia konkursu na realizację ww. zadań, kwota dofinansowania może stanowić do 70% jego kosztów kwalifikowanych.

Do obliczenia kosztów kwalifikowanych przyjmuje się współczynnik efektywności kosztowej:

 • który nie może być wyższy niż 800,00 zł/Mg łącznie   za: demontaż, zbieranie, transport unieszkodliwianie lub zabezpieczenie   1 Mg odpadów (1m² odpadu azbestu = 13,5kg).
 •  nie więcej niż 400,00 zł/Mg łącznie za:   transport i unieszkodliwianie

Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: 59 861 24 28 w.31 bądź na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl                                                                                                                                               

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                 Nowa Wieś Lęborska

 

Informujemy, że w lipcu 2013 roku Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. 
 
Dotacja w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych przyznana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska – edycja 2013” 
 
 
Dotacja pochodzi ze środków własnych WFOŚ i GW (35 %) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35 %) przekazanych w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. 
Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest\". 
 
Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 2.052,00 zł.
 
Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku stanowi kwotę 1.430,00 zł tj. 70% kosztów (zostanie przyznana zgodnie z Umową nr WNOŚ/D/III-56.S/169/2013/AZBEST-2013)
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wypłaci dotację ze środków:
 
a) udostępnionych z NFOŚiGW - 715,00 zł   
b) własnych - 715,00 zł
 
Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest będzie rozdzielona pomiędzy osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, które do 26 marca br. złożyły wnioski o dofinansowanie. 
 
Zgodnie z regulaminem w/w konkursu azbestowe pokrycia dachowe wyłącznie z obiektów nie związanych z działalnością gospodarczą wnioskodawcy muszą zdjąć do 15 października br. Wszystkie prace objęte wnioskiem o dofinansowanie wykona w ich imieniu jedynie specjalistyczna firma zajmująca się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest
 
________________________________________
 
Informujemy, iż zakończono realizację zadania  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska – edycja 2012”
Dotacja w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych przyznana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska.
Dofinansowanie otrzymało 7 nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Oddano do utylizacji 21,86 Mg wyrobów zawierających azbest.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 29.389,65 zł.
Dotacja  z WFOŚ w Gdańsku wynosi 20 572,00 zł
 
Informujemy, że w sierpniu 2012 r. Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Dotacja w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych przyznana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2012). 

Dotacja pochodzi ze środków własnych WFOŚ i GW (35 %) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35 %) przekazanych w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.
Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest\".

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 30.270,00 zł.

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku stanowi kwotę 21.180,00 zł tj. 70% kosztów (zostanie przyznana zgodnie z Umową nr WNOŚ/D/III-56.S/264/2012?AZBEST-2012)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wypłaci dotację ze środków:

a) udostępnionych z NFOŚiGW - 10.590,00 zł  
b) własnych - 10.590,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest będzie rozdzielona pomiędzy osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, które do 16 marca br. złożyły wnioski o dofinansowanie.

Zgodnie z regulaminem w/w konkursu azbestowe pokrycia dachowe wyłącznie z obiektów nie związanych z działalnością gospodarczą wnioskodawcy muszą zdjąć do 15 listopada br. Wszystkie prace objęte wnioskiem o dofinansowanie wykona w ich imieniu jedynie specjalistyczna firma zajmująca się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Po wykonaniu prac, związanych z usunięciem wyrobów azbestowych wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej kompletu dokumentów określonych Szczegółowymi zasadami realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska celem rozliczenia demontażu, transportu i utylizacji w/w wyrobów.

 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”-  Edycja 2012

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczestnicząc w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.

 Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, którzy chcą w roku 2012 usunąć odpady z azbestu i są wpisani do „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska” proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o przystąpieniu do konkursu w roku 2012.

 

Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2012 roku.

 

Dofinansowanie dot.:

 • demontażu,
 • zbierania,
 • transportu,
 • unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
  

W przypadku otrzymania dotacji Gmina Nowa Wieś Lęborska udzieli dofinansowania do kosztów poniesionych po dacie rozstrzygnięcia konkursu na realizację ww. zadań, kwota dofinansowania może stanowić do 70% jego kosztów kwalifikowanych.

Do obliczenia kosztów kwalifikowanych przyjmuje się współczynnik efektywności kosztowej:

 • który nie może być wyższy niż 1.750zł/Mg łącznie za: demontaż, zbieranie, transport unieszkodliwianie lub zabezpieczenie 1 Mg odpadów (1m² odpadu azbestu = 13,5kg).
 •  nie więcej niż 900,00 zł/Mg łącznie za: transport i unieszkodliwianie

 

Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

 

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: 59 861 24 28 w.31 bądź na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl                                  

                                                                                                              

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                 Nowa Wieś Lęborska