Edycja 2018

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” - Edycja 2018 -
NABÓR WNIOSKÓW ZAWIESZONY

Informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dniem 25 maja 2018 r. zawiesił nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).
Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Funduszu) informację o ponownym uruchomieniu naboru wniosków.

* * * * * * * * * *

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” - Edycja 2018

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczestnicząc w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, którzy chcą w roku 2018 usunąć odpady z azbestu i są wpisani do „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska” proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o przystąpieniu do konkursu w roku 2018.

Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 roku.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu:
a) demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;
b) transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

W przypadku otrzymania dotacji Gmina Nowa Wieś Lęborska udzieli dofinansowania do kosztów poniesionych po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację ww. zadań, kwota dofinansowania może stanowić do 70% jego kosztów kwalifikowanych. Rzeczywisty poziom dofinansowania zadań po rozstrzygnięciu konkursu może wynieść mniej niż 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Mając na uwadze powyższe należy uwzględnić we wnioskach o dofinansowanie rzeczywiste zapotrzebowanie na dotację dla nieruchomości, których właściciele potwierdzili chęć realizacji zadania w 2018 roku.

Do obliczenia kosztów kwalifikowanych przyjmuje się współczynnik efektywności kosztowej:
- który nie może być wyższy niż 600,00 zł/Mg łącznie za: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów (1m² odpadu azbestu = 13,5kg).
- nie więcej niż 300,00 zł/Mg łącznie za: transport i unieszkodliwianie.

Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel.: 59 861 24 28 w.31 lub do pobrania poniżej.

Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub do pobrania poniżej.