Rok 2018

* * * * * * * * *

Gmina Nowa Wieś Lęborska ubiegała się o przyznanie dotacji w ramach Konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Konkurs ogłoszony został w celu objęcia dofinansowaniem zadań zgłoszonych w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018), które nie mają szansy na uzyskanie dofinansowania w „Krajowym Programie Czyste Powietrze” adresowanym dla budownictwa jednorodzinnego. Konkurs adresowany był do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną – realizujących zadania na obszarze województwa pomorskiego, które wnioskowały o dofinansowanie w unieważnionym Konkursie „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018).

W związku z powyższym zapis §7 pkt. 3 Regulaminu Konkursu należy rozumieć w ten sposób, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie mogła przekroczyć kwoty wnioskowanej w unieważnionym konkursie Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) w części przypadającej na zadania realizowane w budynkach wielorodzinnych.

W miesiącu listopadzie 2018 roku Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dotacja wynosi 10.000,00 zł, przy planowanym koszcie kwalifikowanym 36.500,00 zł i została przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska".

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą);
dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, które do dnia 30 kwietnia br. złożyły wnioski o dofinansowanie.

Do tutejszego urzędu wpłynęły 2 wnioski, podpisano 1 umowę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania. Zadanie wykonano w miejscowości Nowa Wieś Lęborska.

* * * * * * * * *

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

27 września br. w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska na temat programu "Czyste Powietrze", które poprowadził przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Poniżej, do pobrania, broszura informacyjna o programie, przekazana przez przedstawiciela WFOŚiGW w Gdańsku.

Więcej informacji na www.wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

* * * * * * * * *

INFORMACJA NT. KRAJOWEGO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Poniżej, do pobrania, treść pisma WFOŚiGW w Gdańsku z dn. 27.07.2018r. w sprawie Krajowego Programu "Czyste Powietrze".

* * * * * * * * *

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE POMORZA” (EDYCJA 2018). Czyste powietrze Gminy Nowa Wieś Lęborska 2018 został unieważniony.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając zgodnie z §4 pkt 3 Regulaminu konkursu unieważnia konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018).

Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, na jego realizację przeznaczono 103 miliardy zł, a Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł).

W zakresie nieobjętym krajowym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” WFOŚiGW w Gdańsku planuje przygotować odrębną ofertę finansowania.

O szczegółach związanych z planowanymi naborami, warunkach finansowania oraz możliwości uzyskania wsparcia na zadania zgłoszone w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), WFOŚiGW w Gdańsku ogłaszać będzie na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl oraz informować będzie w pismach kierowanych bezpośrednio do wnioskodawców unieważnionego Konkursu.

Informacja: https://wfos.gdansk.pl/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2018

Poniżej, do pobrania, treść pisma z WFOŚiGW w Gdańsku.

* * * * * * * * *

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła, poprzez:
1) likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
- elektryczne urządzenie grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków.
Dotacja będzie pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej Fundusz), którą zamierzamy pozyskać uczestnicząc w konkursie pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, którzy w roku 2018 zamierzają modernizować źródła ciepła proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania „Czyste powietrze Gminy Nowa Wieś Lęborska”.
Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła, wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

1.W zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ze środków Funduszu wynosi nie więcej niż:
1) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą:
a) 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
b) 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
2) pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła,
3) elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków – 1 000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

2. Łączna kwota dofinansowania o jaką może wnioskować Gmina ze środków Funduszu na realizację zadań zgłoszonych w ramach niniejszego konkursu, nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.

3. Kwota dotacji ze środków budżetu Gminy wynosić będzie 5 % kosztów kwalifikowanych jego modernizacji wynikających z przedstawionych rachunków i faktur dokumentujących wysokość kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł.

4. Ostateczna kwota dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania uzyskanego przez Gminę w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz.

5. W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Fundusz dotacje nie będą udzielane ze środków budżetu Gminy. Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: (59) 861 24 28 w.31 bądź na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl w załączniku.

Wójt Gminy
Nowa Wieś Lęborska
/-/
Ryszard Wittke