Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku

Utworzono: 03-11-2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje o obowiązku natychmiastowego zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.
Obowiązek zgłoszenia przez właściciela zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075). Przepis ten nie uzależnia zgłoszenia, o którym mowa powyżej, od stanu zdrowotnego zwierząt oraz wystąpienia podejrzenia choroby zakaźnej w siedzibie stada. Należy zgłaszać wszystkie upadki przeżuwaczy, bez względu na przyczynę padnięcia bydła, owcy, kozy. Brak zgłoszenia może skutkować sankcjami karnymi przewidzianymi w w/w ustawie w art. 85 ust. 1 pkt 2b.

Procedura zgłoszenia padnięcia zwierząt.
Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz.
Informację o padnięciu zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku z podaniem wymaganych danych:
•    Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia
•    Nr kolczyka
•    Data urodzenia
•    Data padnięcia
•    Przyczyna padnięcia
•    Płeć zwierzęcia
•    Ilość sztuk zwierząt pozostających w gospodarstwie
•    Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia

Podstawą do wyrejestrowania bydła w ARiMR jest dokument odbioru padliny wydany przez Zakład Utylizacji.

Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Weterynaryjna 1
84-300 Lębork
tel: 59 862 21 80
fax: 59 862 21 01
e-mail: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl